Om projektet

”Plast i vårt hav – från skräp till resurs” är ett projekt tänkt att höja medvetenheten kring plastens påverkan framförallt i haven och längs våra kuster samt visa lösningar på de problem den ställer till. Ekocentrum, med stöd av Västra Götalandsregionen vill i det här arbete knyta samman aktörer och samla deras lösningar till en intressant arena, både i våra lokaler och digitalt.

Projektets mål är att öka kunskapen om hur marin plast kan återföras i ett cirkulärt samhälle, både med privata initiativ och med innovationer på verksamhetsnivå. Vi vill visa goda exempel på vad som görs inom Västra Götaland för att samla in och återbruka plast, återvinna den klimatsmart och skapa affärsutveckling genom hållbara innovationer. Vi vill även koppla till det arbete som genomförs uppströms för att i förlängningen hindra uppkomsten av plast på fel ställe! Målgrupper för denna kunskap är allmänhet, gymnasieklasser, företag (särskilt små- och medelstora företag) och kommuner.

Syfte

Projektet syftar till att sprida information om utmaningarna med dagens plastproduktion/användning och de rester av plast som slutligen hamnar i hav och vattendrag, samt vilka möjligheter och utmaningar det finns för att återföra plasten i en cirkulär ekonomi. Fokus är initiativ och innovationer på lösningar inom Västra Götaland. Det finns en mängd initiativ som redan pågår, både lokalt, regionalt och övriga i världen. Vi tycker att det är viktigt att inte dubblera det andra redan gör/har gjort utan vi vill utgå ifrån dessa och ta vidare de frågor som återstår samt exempel som kan spridas som lösningar till fler inom regionen.

Bakgrund

Mellan 2012 till 2017 ökade plastanvändningen i Sverige med 300 000 ton per år. Det innebär en ökning med ungefär 30 kg per person och år sedan 2012. (IVL och SCB). Även globalt ökar plastanvändningen. Det finns stora fördelar med plasten, både pga dess variation och möjliga användningsområden. Men det har även blivit allt tydligare vilka miljö-, hälso och samhällsproblem plasten innebär, om den inte hanteras på ett korrekt sätt. Plasten tar hundratals år att brytas ned. Eller rättare sagt fragmenteras (tillbaka till oljebaserade monomerer). Sol och vågor maler långsamt ned plasten tills de är så små att de inte syns med blotta ögat. Den plast som inte sjunker eller flyter upp på land ansamlas av havsströmmarna, och några områden är särskilt utsatta. Längs Sveriges kuster är Bohuskusten ett sådant område, med mycket plastskräp. Av de cirka 8,3 miljarder ton plast som hittills producerat globalt, beräknas att bara drygt 20 procent bränts upp eller återvunnits. Resten finns kvar. (Greyer et al, 2017 Science Advances). 

Plastavfall finns överallt! Omkring oss i städerna eller i naturen, på land och så småningom i haven, dit regn, vind och vattendrag fört med sig plasten uppströms. Både djur och människor far illa av plasten i och kring våra hav. Ofta hittas plast i magarna hos både stormfåglar och andra djur som lever längs våra kuster. Förutom problematik kring nedskräpningen, är ett annat problem att den största delen av plastproduktionen är oljebaserad, vilket bidrar till klimatutsläpp. 

Dessutom börjar vi även se konsekvenser av kemikalier kopplade till plasterna (tillsatser som skapar plastens egenskaper). Förutom att ”läcka” främmande kemikalier till omgivningen kan mikroplaster koncentrera kemikalier. Undersökningar har visat att koncentrationer av vissa miljögifter kan vara flera tusen gånger högre på mikroplast än i själva vattnet. Dessa ”plastplankton” tas sedan upp i näringskedjan. Den i särklass viktigaste lösningen för dagens problematik med plastanvändningen – liksom många andra miljöproblem vi har idag – är kretsloppstänkandet och att skapa en cirkulär ekonomi och lösningar kring de resurser vi använder. Vi måste även arbeta med att ta hand om den plast som redan hamnat i vår natur, exempelvis i havet och längs våra kuster.

Stiftelsen Ekocentrum

Ekocentrum är en stiftelse som sedan 1993 – utan vinstintressen och oberoende – arbetar för ett hållbart samhälle. Ekocentrum har ett unikt koncept där vi utbildar grupper med vår utställning, full av goda exempel på hållbarhetsarbete, som en pedagogisk arena. Vi tar emot en väldigt rik blandning av besökare, både från näringsliv, offentlig sektor, forskning, utveckling och högskola/skola samt allmänhet och ideell sektor. Däri har vi möjlighet att lyfta frågor och skapa möten mellan olika sektorer av samhället. 

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges två politiskt styrda regioner, med ansvar för hälso- och sjukvård och för tillväxt och utveckling. Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland genom nätverk, projektstöd och samverkansmiljöer. I ansvaret ingår att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, infrastruktur, kompetensförsörjning, kultur och miljödriven utveckling. 

Har du frågor om projektet eller vill du bidra med din innovation?

Tveka inte att kontakta oss!

Maria Elggren

Projektledare

Tel vxl 031 – 705 07 40 

maria.elggren@ekocentrum.se 

Vill du bidra med din innovation?

Fyll i detta formulär >>>

 

Glöm inte att mejla bilder om innovationen och innovatören/-erna!

(Visited 1 times, 1 visits today)